การประกวดและการแข่งขัน

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 4 ปี
สู่ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์

1.การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ
“หัวข้อผ้าไหมแพรวา ราชินีแห่งไหม”

PHRAEWA SILK, QUEEN OF SILK

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-6

 • รางวัล ชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ส่งผลงานได้ที่ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สมัครแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

2. การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมผ้าทอพื้นเมือง จ.กาฬสินธุ์ การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ วัยรุ่นกับผ้าพื้นเมือง

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สามารถส่งผลงานในนามบุคคล  สถาบันการศึกษา หรือทีม (กรณีส่งเป็นทีมไม่เกินทีมละ 5 คน) ไม่จำกัดจำนวนผลงาน

 • รางวัล ชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ส่งผลงานได้ที่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 13 ม.14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ระบุหน้าซอง “ส่งผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้น” ผู้ประสานงาน : อ.ธีรนันท์ ขันตี เบอร์โทรศัพท์ 086 – 7935662 e-mail : theeranan@fci.ksu.ac.th
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

3. การประกวดประเภทผ้าแพรมนผู้ไทยกาฬสินธุ์

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
ประชาชนทั่วไป

 • รางวัล ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ส่งผลงานได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) ในวันเวลาราชการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ (0876390601)
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

4. การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมผ้าทอพื้นเมือง จ.กาฬสินธุ์ การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ผ้าไหมแพรวา

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับอุดมศึกษา  สามารถส่งผลงานในนามบุคคล สถาบันการศึกษา หรือทีม (กรณีส่งเป็นทีมไม่เกินทีมละ 5 คน)  ไม่จำกัดจำนวนผลงาน

 • รางวัล ชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ส่งผลงานได้ที่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 13 ม.14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ระบุหน้าซอง “ส่งผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้น” ผู้ประสานงาน : อ.ธีรนันท์ ขันตี เบอร์โทรศัพท์ 086 – 7935662 e-mail : theeranan@fci.ksu.ac.th
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562