ติดต่อเรา

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน © 2019. All rights reserved.