ผู้บริหารและบุคลากร

ผศ. ดร. นิภา นาสินพร้อม

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดร. สุพัตรา บุไธสง

รองผู้อำนวยการงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อาจารย์สุชาดา สุรางค์กุล

รองผู้อำนวยการงานบริหาร ธุรการ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์กำธร สารวรรณ

รองผู้อำนวยการงานทะเบียนและประมวลผล

นางสาวสุภาพร ร้อยพิลา

หัวหน้าสำนักงานฯ

xxxxx xxxxx

………

xxxxx xxxxx

….

xxxxx xxxxx

….

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน © 2019. All rights reserved.