ผู้บริหารและบุคลากร

ผศ. ดร. นิภา นาสินพร้อม

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

26

ดร. สุพัตรา บุไธสง

รองผู้อำนวยการงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

23

อาจารย์สุชาดา สุรางค์กุล

รองผู้อำนวยการงานบริหาร ธุรการ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา

27

อาจารย์กำธร สารวรรณ

รองผู้อำนวยการงานทะเบียนและประมวลผล

13

นางถนอมรัตน์ มหาชัย

หัวหน้าสำนักงานฯ

งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวสมทรัพย์ ไชยนิคม

………

นางสาวมยุรี มั่นยืน

….

นางปุณญณุช จันทร์สมุด

….

นายปิยะพงศ์ อิสรนุวัฒน์

………

นางสาวสุภาณี ศรีอุทธา

….

….

งานทะเบียนและประมวลผล

นางสาวสุภาพร ร้อยพิลา

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

นางปิยะฉัตร โยธารินทร์

….

นางสาวมยุรี ฤทธิ์ไชย

….

นายสนามชัย บริบูรณ์

………

นางสาวดวงเดือน อิ่มประสงค์ บุญใหญ่

….

นางสาวสุวิภา ยอดแก้ว

….

งานประกันคุณภาพ

นางจิราภา นาครินทร์ มาตรา

………

นายดนุพล มหิพันธุ์

….

นางสุภัคชรี โคตรพัฒน์

….

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษำ

นายศาสตรา มุลวิไล

………

นายเลอพงศ์ ไกรยะสา

….

นายอาวุธ โสเพ็ง

….

นางสาวพัชรารัตน์ บุญสร้อย

………

นางพีรฎา จันโทมุข

นางสาวนฤมล ระมัยวงค์

….

นางสาวนิตยา สาธุชาติ

….

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางธีรารัสม์ ผลไชย

….