พันธกิจ

พันธกิจหลัก

งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

พัฒนากระบวนการในการจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาคู่มือการจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์มาตรฐาน.. (more)

งานทะเบียนและประมวลผล

 งานรับสมัครนักศึกษาใหม่/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่,งานทะเบียนนักศึกษา, งานสถิตินักศึกษา,งานวัดผลการศึกษา,งานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา,งานสำเร็จการศึกษาและหนังสือออกเอกสารทางการศึกษา.. (more)

งานประกันคุณภาพ

ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย.. (more)

งานบริหารและธุรการ

งานธุรการและงานสารบรรณ, แผนงานโครงการและงบประมาณ, งานการเงิน บัญชี และพัสดุ, การจัดประชุมและเลขานุการ, งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง … (more)

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษำ

งานวิทยบริการ บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง งานจัดหาสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์การเรียนรูด้วยตนเอง.. (more)

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กำกับติดตาม และรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการ.. (more)