ศึกษาดูงาน ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายกำธร สารวรรณ รองผู้อำนวยการงานทะเบียนและประมวลผล นางสาวสุพัตรา บุไธสง รองผู้อำนวยการงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษาและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นางสาวสุภาพร ร้อยพิลา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะ ได้ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านระบบการพัฒนาวิชาการและด้านระบบสารสนเทศงานทะเบียน เพื่อนำมาพัฒนาระบบงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ต่อไป