ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษาของสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษาของสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ดร.มณฑล ฉายอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นกรรมการกลั่นกรอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นาสินพร้อม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นเลขานุการกรรมการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณาการจัดทำหลักสูตรของแต่ละคณะ ร่วมไปถึงพิจารณาระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์