โครงการเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์ E-learnning มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์ E-learnning มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” โดยมีอาจารย์สุชาดา สุรางค์กุล รองผู้อำนวยการงานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา กล่าวรายงานการจัดทำโครงการ อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมจากทั้ง 6 คณะรวมทั้งสิ้น 34 ท่าน การอบรมนี้งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งที่เป็นตัวช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน ของอาจารย์ และนักศึกษา ให้มีแหล่งเรียนรู้ และติดต่อสื่อสารกันได้ทุกช่วงเวลา และเน้นการใช้งานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกับการศึกษา ให้สามารถอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลามีประสิทธิภาพสูงสุด