โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมผู้บริหารสำนักฯ เข้าร่วม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี ๒๕๖๒” เป็นการร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ต่อไป