ประชุมปรึกษาหารือการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน การให้บริการ

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์สุชาดา สุรางค์กุล รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ทั้ง 2 พื้นที่ ประชุมปรึกษาหารือการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน การให้บริการ จัดมุมเพื่อการบริการต่างๆ เตรียมความพร้อมรับนักศึกษา ประจำปี 2562 และวางแผนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามภาระกิจของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ต่อไป