ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะกรรมการการดำเนินงาน เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(พื้นที่ในเมือง) ต่อไป