กำหนดวันลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียนภาค 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรีและ ปวส.

กำหนดวันลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียนภาค 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรีและ ปวส.

กำหนดการลงทะเบียนผ่านระบบ ESS วันที่ 12-17 มิถุนายน 2562

ชำระเงินภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 หากพ้นกำหนดจะถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษคณะบริหารศาสตร์ ใช้กำหนดการนี้

Download รายละเอียด