กำหนดวันลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียนภาค 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนผ่านระบบ ESS วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562

ชำระเงินภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 หากพ้นกำหนดจะถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย

Download รายละเอียด