กำหนดวันลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียนภาค 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์

กำหนดการลงทะเบียนผ่านระบบ ESS วันที่ 1-3 สิงหาคม 2562

ชำระเงินภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 หากพ้นกำหนดจะถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย

*เฉพาะภาคพิเศษคณะศิลปศาสตร์ (ภาคพิเศษคณะบริหารศาสตร์ให้ใช้กำหนดการปริญญาตรีภาคปกติ และปวส.)

Download รายละเอียด