ประกาศรายชื่อ สถานที่ และเวลาสอบ ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Literacy)

ให้นักศึกษาที่เข้าสอบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรนักศึกษามา ส่งกับอาจารย์ผู้ควบคุมก่อนวันเวลาสอบทุกคนด้วย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ พุฒิพัฌน์ คุณะปัญญาดิลก
คณะบริหารศาสตร์
อาจารย์ยุพาภรณ์ ชัยเสนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์อภิชัย สารทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ ก่องดวง
คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
อาจารย์ปานปั้น ปลั่งเจริญศรี
อาจารย์วัชรวร วงศ์กัณหา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลิดา เหมตะศิลป์
อาจารย์วรรณธิดา ยลวิลาศ
อาจารย์นาตยา หกพันนา

การจัดสอบแบ่งเป็นสองช่วง คือ ภาคเช้า และภาคบ่าย ดังนี้

ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • คณะบริหารศาสตร์

ดาวน์โหลดรายชื่อและสถานที่สอบ ภาคเช้า

ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

  • คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
  • คณะศิลปศาสตร์

ดาวน์โหลดรายชื่อและสถานที่สอบ ภาคบ่าย

*คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ขึ้นรถที่ คณะศึกษาศาสตร์ฯ เวลา 10.00 น. วันที่ 26 กค 62
*คณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ฯ ขึ้นรถที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เวลา 11.45 น. วันที่ 26 กค 62