นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขเรื่องการเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขเรื่องการเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุข ตามประกาศสภาสาธารณสุขชุมชน เรื่องกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562 โดยคุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครสอบได้นั้นแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านสาธารณสุข จากสถาบันที่ได้รับการรับรอง และ 2. เป็นบุคคลที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านสาธารณสุข ในปีการศึกษา 2562 หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญาบัตร โดยจะได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยในการสมัครสอบในครั้งนี้

กำหนดการในการสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ตามประกาศที่แนบมานี้ นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งความจำนงในการสมัครสอบได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพหรือที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือดำเนินการตามประกาศได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป