อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มุ่งสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและการให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ และบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ได้คุณภาพมาตรฐานสากล

อัตลักษณ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน บริการประทับใจ