ประชุมปรึกษาหารือการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม พร้อมด้วยอาจารย์สุพัตรา บุไธสง รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรประจำ 3 งาน ได้แก่ 1.งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2.งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ 3.งานวิชาศึกษาทั่วไป ประชุมปรึกษาหารือการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน วางแผนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามภาระกิจของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ต่อไป