เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร”

วันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยอาจารย์สุชาดา สุรางค์กุล และอาจารย์กำธร สารวรรณ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร” ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นการเชื่อมโยงขององค์ประกอบของยุทธศาสตร์ ทั้ง วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ฯลฯ และเทคนิคการวิเคราะห์บริบทขององค์กรเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ต่อไป