โครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง นายพัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2561 และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา