ประชาสัมพันธ์ บัณฑิตและมหาบัณฑิต 2559-2560 ที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตและมหาบัณฑิต 2559-2560
ที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ติดต่อรับปริญญาบัตรได้ด้วยตนเอง ที่งานทะเบียนและประมวลผล ในเมือง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับแทน
ดาวน์โหลดใบมอบอำนาจ

หรือ ทำเรื่องขอเลื่อนรับปริญญาบัตรในคราวต่อไป โดยจะต้องมีเหตุผลประกอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเลื่อนรับ